Time PROB หุ้น จุดพักตัว(fibo) Volume
11:11 90.48% MFEC 10.17 (38) เยอะ
11:05 76.19% BOL 11.54 (38) เยอะมาก
10:05 73.81% TTB 1.11 (38) เยอะมาก
10:05 71.43% AIT 38.5 (50) เยอะมาก
11:13 66.67% IIG 35.13 (50) เยอะ
15:03 64.29% VCOM 7.41 (38) เยอะ
10:00 54.76% DTAC 41.38 (38) เยอะ
15:36 54.76% NMG 0.29 (38) เยอะมาก
15:22 54.76% TRUE 3.85 (38) เยอะ
10:58 52.38% NEWS 0.05 (61) เยอะ
16:07 52.38% TRC 0.23 (38) เยอะมาก
10:35 52.38% HFT 8.96 (38) เยอะมาก
10:00 50% BAY 32.43 (38) เยอะมาก
10:20 50% CFRESH 2.9 (38) เยอะ
15:06 50% RAM 153 (50) เยอะ
11:06 47.62% MENA 2.12 (38) เยอะ
10:00 47.62% BBL 117.47 (38) เยอะ
10:02 47.62% SCB 129.28 (61) เยอะ
10:01 47.62% KBANK 130.02 (38) เยอะมาก
10:50 47.62% BEC 13.52 (38) เยอะ
10:30 47.62% DEMCO 5.51 (38) เยอะมาก
10:03 42.86% TWZ 0.14 (61) เยอะมาก
15:53 42.86% SA 9.95 (50) ปานกลาง
10:01 38.1% KTB 11.45 (61) เยอะ
11:06 38.1% ADD 26.8 (38) เยอะ
10:11 35.71% PSL 21.37 (38) เยอะ

[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU

หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)

TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก

PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)

พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%

จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)

** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **

แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน

แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน

ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ

* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *